قوانین استخر

1. برای شنا کردن باید سالم باشید.

2. روی تابلوها می توانید بخوانید که چه چیزی در استخر شنا مجاز است و چه چیزی ممنوع است. لطفا آن قوانین را رعایت کنید.

3. تا زمانی که دوش نگرفته اید و خنک نشده اید وارد آب نشوید.

4. اگر سردتان است در آب نمانید، ممکن است دچار گرفتگی عضلات شوید.

5. اگر گوش درد دارید، شنا نکنید، نپرید و شیرجه نزنید.

6. پس از صرف غذا یک ساعت صبر کنید سپس وارد آب شوید.

7. از خود در برابر آفتاب محافظت کنید و قبل از پریدن در آب دوش بگیرید.

8. اجازه ندهید دیگران شما را وادار به انجام کاری کنند که در آن مهارت ندارید.

9. فقط در جایی که مجاز است به داخل آب بپرید.

10. اغلب افراد زیادی در استخر حضور دارند، بنابراین مراقب افراد اطراف خود نیز باشید تا زمانی که کسی در خطر است کمک بگیرید.